natemat.com natemat.com - Na temat ?ycia i na temat warto?ci ?yciowych – Blog

natemat.comWebsite Profile

Title: Na temat ?ycia i na temat warto?ci ?yciowych – Blog
Keywords:
Description:Blog na temat ?ycia i na temat warto?ci ?yciowych.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

natemat.com Information

Website / Domain:natemat.com
Website IP Address:108.160.154.150
Domain DNS Server:ns1.networkdot.com,ns2.networkdot.com

natemat.com ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

natemat.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

natemat.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Cookie
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Thu, 18 Oct 2018 00:27:01 GMT

natemat.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

natemat.com Similar Website

Domain WebSite Title
pampers.pl Informacje i porady na temat dzieci, ci??y i rodzicielstwa
izolacja--dachu.pl Blog na temat izolacji dachów.
halogorlice.pl haloGORLICE.info - wszystko i na temat !
halogorlice.info haloGORLICE.info - wszystko i na temat !
lekorady.pl Porady na temat leków i ró?nych dolegliwo?ci
wzorowamama.pl Poradnik na temat ci??y i porodu - WzorowaMama.pl
fitness-stylzycia.pl Fitness Styl ?ycia - informacje na temat zdrowego trybu ?ycia
allstuff.pl allstuff.pl - oceń czy warto - recenzje, opinie i testy na ka?dy temat | allstuff.pl
nietypowe-urojenia.pl Urojenia – wszystko, co warto wiedzie? na ich temat
blonnik24.pl Blonnik24.pl – Wszystko co warto wiedzie?? na temat b??onnika!
odziezciazowa.org Odzie? Ci??owa | Blog na temat odzie?y ci??owej - bo ci??y te? mo?na wygodnie i komfortowo Odzie? C...
trafficmonsoon.pl Trafficmonsoon Polska - Blog na temat TrafficMonsoon
betonkomorkowy.com.pl Betonowy blog | Twardo na ka??dy temat
123office.pl 123Office.pl | Blog na temat Microsoft Office
melodymaniacs.ovh Blog z opiniami na temat muzyki
zdrowie.com.pl Zdrowie - Wszystko na temat zdrowia i urody
bento-kronen.pl Wszystko na temat chorób kotów i psów.
misjaafganistan.pl Informacje na temat wojennych filmów i gier

natemat.com Alexa Rank History Chart

natemat.com aleax

natemat.com Html To Plain Text

Na temat ?ycia i na temat warto?ci ?yciowych – Blog Na Temat Blog Kontakt Nadzieja i Mi?o?? 2 lutego 2017 Zostaw komentarz Mi?o?? ofiarowana bli?nim jest ?ród?em ?ycia i nadziei. ?ycie ludzkie…to droga krzy?owa. Jezus Chrystus da? doskona?y przyk?ad jak t? drog? godnie prze?ywa?. Droga to nie tylko jaki? pojedynczy epizod lecz ka?dy kolejny dzień, ka?da chwila ?ycia, gdy w sercu mi?o?? spotyka si? z cierpieniem. Nie ma mi?o?ci bez cierpienia!. Pokus? jest ch?? ucieczki od cierpienia, ch?? pozbycia si? krzy?a na tej naszej drodze. Drodze, któr? cz?sto z wielkim trudem idziemy. Warto wi?c mówi?c o nadziei, o mi?o?ci pami?ta? te? o cierpieniu, które mo?na prze?ywa? na ró?ne sposoby. Jezus Chrystus zna doskonale ka?dego z nas, ka?dego przygotowuje do tej drogi, oczywi?cie je?li tylko staramy si? z Nim wspó?pracowa?. Dalej On sam ju? prowadzi i pomaga w tej naszej w?drówce przez ?ycie, w?drówce do Boga Ojca.Czytaj dalej W kategorii:?ycie Cz?owiek-byt nade wszystko wezwany 2 lutego 2017 Zostaw komentarz Bóg powo?uj?c nas do ?ycia, nie pozostawi? nas samych sobie, nie troszcz?c si? dalej o nasz los. Bóg zadba? te? o jako?? naszego ?ycia. Na Golgocie da? nam Maryj? jako Matk?, której mo?emy ufnie powierza? wszystkie nasze troski.Czytaj dalej W kategorii:?ycie O Emocjach Inaczej 2 lutego 2017 Zostaw komentarz Najbole?niejsze wydarzenia prze?y?a Maryja w czasie M?ki i ?mierci Jezusa. Ewangelie i tradycja zaliczaj? do nich: po?egnanie Jezusa przed ?mierci?, spotkanie na Drodze Krzy?owej, cierpienie pod Krzy?em, op?akiwanie po ?mierci i pogrzeb Jezusa, ból Wielkiej Soboty. Tradycja rozpoczyna cierpienie Maryi zwi?zane ze ?mierci? Jej Syna od po?egnania. W ten sposób Jezus by? mo?e chcia? J? przygotowa? i umocni? na zbli?aj?ce si? ci??kie godziny. Tradycja ikonograficzna ukazuje t? scen? z ogromnym ?adunkiem emocjonalnym. Czytaj dalej W kategorii:?ycie Kobiety Bo?ego Mi?osierdzia 2 lutego 2017 Zostaw komentarz Ten rok prze?ywamy pod has?em Rok ?ycia Konsekrowanego. Papie? Franciszek ju? og?osi? nast?pny, który rozpocznie si? 8 grudnia 2015r w uroczysto?? Niepokalanego Pocz?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny i b?dziemy go prze?ywa? jako Nadzwyczajny Jubileusz Mi?osierdzia. To w?a?nie sk?ania mnie do zwrócenia uwagi na kobiety Bo?ego Mi?osierdzia. Najpierw jednak chc? wspomnie? tu o Papieskiej Katechezie ? O Tajemnicy Bo?ego Mi?osierdzia”. Gdy gas?o ?ycie Jana Paw?a 2 Ko?ció? rozpoczyna? celebrowanie ?wi?ta Bo?ego Mi?osierdzia.Czytaj dalej W kategorii:?ycie W poszukiwaniu ukrytego Boga 2 lutego 2017 Zostaw komentarz Tak w?a?ciwie to, kto kogo bardziej chce odnale??? Cz?owiek podejmuje ró?ne próby, aby zbli?y? si? do Boga, podejmuje ró?ne wyzwania ka?dego dnia. Czasem s? to drobne, a czasem bardzo wielkie i konkretne decyzje. Zanim cz?owiek odkryje t? Bo?? Tajemnic? o poszukiwaniu cz?owieka- wydaje mu si? , ?e wszystko sam sobie zawdzi?cza. A Bóg ma swoje sposoby, by wyprowadzi? cz?owieka najpierw na pustyni?, by tam przebywa? razem, by uczy? krok po kroku sztuki mi?owania.Czytaj dalej W kategorii:?ycie Wracaj?c do Encykliki ?Laudato Si” 2 lutego 2017 1 komentarz W Encyklice Laudato Si Papie? Franciszek mówi nam o tym co si? dzieje w naszym domu, w ?wiecie w którym ?yjemy, ze szczególnym uwzgl?dnieniem kwestii wody, ale nie tylko woda jest globalnym problemem. Papie? zwraca si? do ka?dej osoby mieszkaj?cej na tej planecie, proponuje nawi?zanie wspólnego dialogu. Czytaj dalej W kategorii:?ycie Drabina do Nieba 2 lutego 2017 Zostaw komentarz Dok?adnie 100 lat temu w Cova da Iria(Fatima) od maja do pa?dziernika 1917 roku mia?a miejsce seria niezwyk?ych zdarzeń. Trojgu dzieci, ?ucji, Hiacyncie i Franciszkowi, przez pó? roku ka?dego 13-go dnia miesi?ca ukazywa?a si? Matka Bo?a, by przekaza? im niezwykle wa?ne or?dzie, zarówno dla nich samych, jak i dla ca?ego ?wiata.Czytaj dalej W kategorii:?ycie Kobieta i Kwestia Kobieca 24 lutego 2014 Zostaw komentarz Dopiero w XVI w. pojawiaj? si? nowe aspekty w spojrzeniu na kondycj? kobiety. Ale czy ceniono kobiety? Akceptowano je czy odrzucano? Wielu m??czyzn, zakonników i ?wieckich, uwa?ali oni, ?e istniej? kobiety obdarzone ?duchem m?skim” zwanym ”virago”(przyznanie kobiecie takiej cechy uwa?ali zreszt? za najwi?kszy komplement). Inni nie ustawali w g?oszeniu zasady podporz?dkowania kobiet w spo?eczeństwie, boj?c si?, ?e zrównanie m??czyzn i kobiet mog?oby by? powodem do napi?? w ?yciu ma??eńskim. Czytaj dalej W kategorii:?ycie Tagi:Christine de Pisan, Joanna de Chantal, kobieta, kwestia kobiety, warto?ci, ?ycie Ptak samotny… 22 lutego 2014 1 komentarz Z Psalmu(101,8)Dawida: Nie spa?em, i sta?em si? jak wróbel sam jeden na dachu… Otworzy?em oczy swego umys?u i znalaz?em si? ponad wszelkimi poznaniami naturalnymi samotny i bez nich: na dachu, czyli ponad wszystkimi rzeczami tej ziemi. Mówi , wiec, ?e sta? si? jak wróbel samotny, gdy? w tym stanie kontemplacji znamionuj? ducha podobne w?a?ciwo?ci jak ptaka samotnego. Czytaj dalej W kategorii:?ycie Tagi:Bóg, warto?ci, ?ycie Autokreacja 20 lutego 2014 Zostaw komentarz Autokreacja,to nieustanny proces samookre?lenia i samodoskonalenia. Podczas autorefleksji nast?puje kreowanie w?asnej to?samo?ci, z drugiej za? strony, jest to proces ?wiadomego wp?ywania na w?asny rozwój w systemie ?ja”-?wiat poprzez regulacj? stosunków z otoczeniem. Cz?owiek podejmuje czynno?ci autokreacyjne, które skierowane s? na inicjowanie ?przemian wewn?trznych”, wi??e si? to z procesem samowychowania, samokszta?cenia , ale te? z dzia?aniami, które odnosz? si? do wyboru drogi ?yciowej, formu?owania celów ?yciowych, realizowania cenionych warto?ci wzbogacania swojego ?ycia. Autokreacja mo?e realizowa? si? jako dzia?anie intencjonalne, tu cz?owiek ?wiadomie i celowo kreuje zmiany rozwojowe, mo?e by? te? spontaniczne oddzia?ywanie na swój rozwój. Realizowanie tych celów wymaga dysponowania wiedz? autokreacyjn?( jaki jestem? Czego pragn??- istotna jest tu samowiedza zdobywana podczas aktywno?ci autokreacyjnej. Podstaw? s? tu kompetencje autokreacyjne. Cz?owiek ma potrzeb? rozwoju twórczego, potrzebuje ekspresji twórczej, st?d bierze si? jego twórcza aktywno??-skierowana na ?wiat, lub nast?puje rozwój osobowo?ci, co z kolei jest ?ród?em intencjonalnego rozwoju. Czytaj dalej W kategorii:?ycie Tagi:relacje, warto?ci, ?ycie 1 2 Nast?pna strona ? Copyright ? 2017 Na Temat · Zaloguj si?

natemat.com Whois

Domain Name: NATEMAT.COM
Registrar: NAMESILO, LLC
Sponsoring Registrar IANA ID: 1479
Whois Server: whois.namesilo.com
Referral URL: http://www.namesilo.com
Name Server: NS1.NETWORKDOT.COM
Name Server: NS2.NETWORKDOT.COM
Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Updated Date: 04-apr-2017
Creation Date: 10-feb-2007
Expiration Date: 10-feb-2018
>>> Last update of WHOIS database: 2018-10-18T00:27:01Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en